Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności

VI SESJA RADY GMINY SPICZYN

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu  30 marca 2015 r. tj. poniedziałek o godz.14-tej w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się VI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

1)     Otwarcie sesji.

2)     Wnioski do zmian w porządku obrad.

3)     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

5)     Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

6)     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2015.

7)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 2003L Ziółków – Karolin – Witaniów”.

8)    Podjęcie uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

b) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

9)    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Spiczyn za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową straż Pożarną, gminę lub inny uprawniony podmiot.

11)  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.

12)  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.

13)  Podjęcie uchwały w sprawie określenia głównych kierunków pracy i sposobów realizacji zadań Rady Gminy Spiczyn na lata 2014-2018.

14)  Odpowiedzi na interpelacje.

15)  Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Dejko

 

W poszukiwaniu piękna - wystawa PSNP

 

W POSZUKIWANIU PIĘKNA

malarstwo PSNP

w Gminnym Centrum  Kultury w Ziółkowie

wernisaż wystawy 21. 03.2015r. godz. 17. 00


Wystawa zbiorowa ,,W poszukiwaniu piękna" ma obecnie charakter cykliczny. Prezentuje pokłosie aktywności twórczej nauczycieli, zrzeszonych od 54 lat w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Plastyków, tj. od czasu, kiedy to w pamiętnym 1960 roku odbył się I zjazd i wspólna wystawa twórczości plastycznej belfrów, zajmujących się plastyką z terenu województwa lubelskiego. Tak narodził się Klub Nauczycieli Plastyków, który w 2007 roku przyjął statut stowarzyszenia.

Ta wystawa to nie tylko wyraz inteligencji ludzi skupionych wokół określonych wartości. To również propagowanie plastyki jako formy aktywności twórczej, bez względu na uwarunkowania społeczno-polityczne, środowiskowe, osobowościowe, jako alternatywy dla konsumpcyjnego spędzania czasu.


Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Spiczyn w ramach realizowanego przez Gminę „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” zaprasza  uprawnionych wykonawców do złożenia oferty cenowej na demontaż, zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w ilości ok. 12,4 Mg oraz zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w ilości ok.  35,8 Mg.

Termin realizacji zamówienia od 15 kwietnia 2015 r. do 15 września 2015 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej opieczętowanej kopercie z napisem „Oferta w sprawie usuwania azbestu w 2015 r."

Ofertę należy sporządzić wg. wzoru Nr 1 załączonego do niniejszego Zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju Nr 4 do dnia 30 marca 2015 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3 w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 10.00.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  która będzie zapewniała najtańszą realizację zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Janusz Fitzerman tel. 81 757 70 26.

Więcej…

 

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza do składania ofert na dostawę żużla w ilości 1044m3 (29 wywrotek x 36m3=1044m3 ) na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych w terminie od 1 kwietnia 2015r. do 15 maja 2015r.
Kryterium wyboru oferty będzie 100% ceny ofertowej. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (między innymi cena żużla, transport we wskazane miejsce).
Ofertę z podaną ceną za 1m3 netto i brutto oraz za całość zamówienia należy składać w sekretariacie urzędu, w zamkniętej kopercie z napisem : ”Dostawa żużla” do dnia 24 marca 2015r. do godz. 13:00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

Dorota Szczęsna
Wójt Gminy Spiczyn

 

I N F O R M A C J A

Z uwagi na zbliżający się termin podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, Wójt Gminy Spiczyn informuje o możliwości składania wniosków o zmianę przeznaczenia terenów w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją.

 
Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon
«  marzec 2015  »
powtśrczpisoni
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości