Dostępność

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Spiczyn (Spiczyn, 21-077 Spiczyn, tel: Nr kier: 0-81; tel. bezp.: 75-77-048, fax: (81) 75-77-048, email: [email protected]), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.spiczyn.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-23.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Karolina Wargulak, e-mail: [email protected]. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 7577048. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Urząd Gminy Spiczyn  mieści się budynku trzykondygnacyjnym, na pierwszym i drugim piętrze. Do głównego wejścia budynku nie prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku Urzędy Gminy Spiczyn znajduje się winda która umożliwia dostanie się do wszystkich pomieszczeń.

Drzwi do pomieszczeń są dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. W budynku jest łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie jest pętla indukcyjna, ponadto znajdują się karty komunikacyjne wspomagających kontakt z osobami głuchymi.

W budynku znajdują się tabliczki przydrzwiowe z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, uwypukleniem numeru pokoju, zamieszczonym kodem QR, piktogramy oraz tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się po budynku

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking znajduje się zarówno od strony zachodniej budynku, jest wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza online w głównej siedzibie urzędu dla osób uprawnionych (głuchych lub słabosłyszących w pokoju nr 1). Usługa dostępna w godzinach pracy Urzędu.

Na stronie internetowej znajdują się materiały informacyjne w Polskim Języku Migowym

Kontakt z wydziałem został zapewniony pod numerem telefonu 81 531 71 21, email: [email protected]

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-01, Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Karolina Wargulak, e-mail: [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-75-77-048. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wynik validatora

* Niniejszy Certyfikat potwierdza, że aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzględnia poziomu dostępności wszystkich publikowanych treści.