Czyste powietrze

Wdrażanie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Spiczyn. Zmiany w Programie od 3 stycznia 2023r.

Celem Programu ”Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od 15 lipca 2021r. w  Urzędzie Gminy Spiczyn funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny  programu  „Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest ułatwienie i pomoc mieszkańcom gminy Spiczyn w aplikowaniu o środki  z programu, poprzez udzielanie informacji o programie, wypełnienie wniosku oraz jego rozliczenie.

Punkt czynny jest:

– środa godz. 8.00-10.00

– czwartek godz. 10.00-14.00

– piątek godz. 10.00-14.00

Kontakt telefoniczny pod nr.: 81 531 71 36, lub mailowy: [email protected]

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.

Dla kogo ?

Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co ?

Dofinansowanie  wymiany starych i nieefektywnych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dodatkowe informacje

W ramach zmiany Programu w wersji od 3 stycznia 2023r.  podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1  programu, czyli poziom podstawowy dofinansowania;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2 Programu, czyli poziom podwyższony dofinansowania;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, – Część 3 Programu, czyli najwyższy poziom dofinansowania.

Podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 41 000 zł /66 000 zł * (Część 1 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 59 000 zł/99 000 zł* (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 79 000 zł / 135 000 zł *(Część 3 Programu);

*kwota możliwa do uzyskania przy realizacji zadania z kompleksową termomodernizacją z PV

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Przydatne linki: Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Spiczyn – stan na dzień 31.03.2024r.

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 182
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 106
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 145
 • kwota wypłaconych dotacji – 2 317 858,41 zł