Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2024 – 2030”

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2024 poz. 324), w związku Uchwałą nr  Rady Gminy Spiczyn z dnia  21 marca 2024 roku w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, a także Uchwałą nr  Rady Gminy Spiczyn z dnia r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Spiczyn

Wójt Gminy Spiczyn zaprasza mieszkańców Gminy Spiczyn, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2024-2030.

Gmina Spiczyn finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2024-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od dnia 15 kwietnia 2024 r. do dnia 19 maja 2024 r. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu Strategii.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

a.       pisemnie – za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy   wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na biurze podawczym Urzędu Gminy Spiczyn, Spiczyn 10C, 21-077 Spiczyn do dnia   19 maja 2024 r. w następujący sposób:

–        pocztą na adres Gminy w Spiczyn, Spiczyn 10C, 21-077 Spiczyn (decyduje data wpływu do Urzędu),

b.      elektronicznie:

–        poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Spiczynie (decyduje data wpływu do Urzędu),

–        za pomocą poczty elektronicznej, na adres [email protected] wpisując w tytule
e-maila: „KONSULTACJE STRATEGII”,

c.         wyrażania opinii w czasie bezpośredniego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:

–      na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędą się w dniu 6 maja 2024r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn , Spiczyn 10C– pierwsze o godzinie 9:00, a drugie o godzinie 12:00. Program spotkań zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn do 2030 roku, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji na temat projektu dokumentu. Spotkania prowadzi osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji i/lub zaangażowany przez gminę ekspert zewnętrzny.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2024-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spiczyn oraz na stronie internetowej Urzędu

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Załączniki

Projekt Strategii

Formularz zgłaszania uwag do projektu pt. „Strategia Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2023 -2030”

Klauzula RODO

Linki

Data opublikowania: 16:25, 11 kwietnia 2024

Tagi: , , ,

Kategorie: Aktualności