ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 17 sierpnia 2023 r. tj. czwartek na godzinę 14.00 zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn. Wspólne posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad. 
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Spiczynie.
  3. Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2023.
  4. Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2023-2026.
  5. Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  6. Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Spiczyn urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków.
  7. Sprawy bieżące. 


Zawiadamiając o posiedzeniu proszę o przybycie wszystkich Radnych Gminy Spiczyn. 

Przewodniczący Rady Gminy 

            (-) Artur Barczak

Data opublikowania: 14:49, 10 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności