Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2023 r. tj. środa o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się L sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: Protokół Nr 48, Protokół Nr 49. 
 4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 5. Wolne wnioski  i informacje. 
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 za rok 2022.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zdań w zakresie wspierania rodziny w Gminie Spiczyn za 2022 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za 2022 rok.
 9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2023-2026. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2022 rok. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Spiczyn wotum zaufania za 2022 rok – debata nad raportem o stanie Gminy. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2022 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
  2. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Spiczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Spiczyn za 2022 rok,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie. 
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady. 
 18. Zamknięcie obrad.


 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
      (-) Artur Barczak

Data opublikowania: 13:36, 17 maja 2023

Kategorie: Komunikaty