ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY SPICZYN

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. tj. czwartek o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się LIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: Protokół Nr 50, Protokół Nr 51, Protokół Nr 52. 
 4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 5. Wolne wnioski  i informacje. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Spiczynie.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2023-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Spiczyn urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady. 
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy 

            (-) Artur Barczak

Data opublikowania: 14:50, 10 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności