Zawiadomienie o LIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, 偶e w dniu 25 wrze艣nia 2023 r. tj. poniedzia艂ek  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Spiczyn odb臋dzie si臋 LIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Porz膮dek obrad:

1)         Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolno艣ci do podejmowania uchwa艂 (quorum).

2)         Przyj臋cie porz膮dku obrad.

3)         Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.

4)         Interpelacje i zapytania Radnych.

5)         Wolne wnioski  i informacje.

6)         Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Spiczyn na rok 2023.

7)         Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2023-2026.

8)         Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowi膮zku w zakresie pozbywania si臋 zebranych na terenie nieruchomo艣ci nieczysto艣ci ciek艂ych.

9)         Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Nr LII/313/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂ni膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych lub osadnik贸w w instalacjach przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie Gminy Spiczyn.

10)       Przeprowadzenie wyboru 艂awnika do S膮du Okr臋gowego w Lublinie na kadencj臋 2024-2027:

            a) Opinia Zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w,

            b) Wyb贸r Komisji Skrutacyjnej,

            c) G艂osowanie,

            d) Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru 艂awnika do S膮du Okr臋gowego w Lublinie na kadencj臋 2024-2027.

11)       Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami, w tym  z wykonywania uchwa艂 Rady.

12)       Zamkni臋cie obrad.

                                                                       Przewodnicz膮cy Rady Gminy

                                                                                 Artur Barczak

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz膮dzie gminnym /Dz. U. z 2023r., poz. 40 / niniejsze zaproszenie na sesj臋 stanowi podstaw臋 do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Data opublikowania: 14:38, 19 wrze艣nia 2023

Kategorie: Aktualno艣ci