Zawiadomienie o LIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 września 2023 r. tj. poniedziałek  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się LIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Porządek obrad:

1)         Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).

2)         Przyjęcie porządku obrad.

3)         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)         Interpelacje i zapytania Radnych.

5)         Wolne wnioski  i informacje.

6)         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2023.

7)         Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2023-2026.

8)         Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

9)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr LII/313/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spiczyn.

10)       Przeprowadzenie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2024-2027:

            a) Opinia Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,

            b) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

            c) Głosowanie,

            d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2024-2027.

11)       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady.

12)       Zamknięcie obrad.

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Artur Barczak

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023r., poz. 40 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Data opublikowania: 14:38, 19 września 2023

Kategorie: Aktualności