Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), gmina Spiczyn zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji: 1) zbiorników bezodpływowych; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) na właścicielu nieruchomości
spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.


Na terenie naszej gminy prowadzony jest cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadanie rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.


W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.


Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata (zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) na podstawie opracowanego planu kontroli.


Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Spiczyn.

Formularz zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Spiczyn dostępny poniżej:

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 13:36, 25 lipca 2023

Kategorie: Aktualności