Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26 października 2023 r. tj. czwartek  o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się LV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Porządek obrad:

1)         Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).

2)         Przyjęcie porządku obrad.

3)         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)         Interpelacje i zapytania Radnych.

5)         Wolne wnioski  i informacje.

6)         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2023.

7)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr LII/313/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spiczyn.

8)         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady.

9)         Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     (-) Artur Barczak

Data opublikowania: 10:20, 23 października 2023

Kategorie: Aktualności