Sesja Rady Gminy

W dniu 21 marca 2024 r. tj. czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się:

  • o godz. 9.15 posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn,
  • o godz. 11.00 LX sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.


Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Interpelacje i zapytania Radnych.
5) Wolne wnioski i informacje.
6) Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Spiczyn
za 2023 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze, w tym za usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również
trybu ich pobierania.
8) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów
na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Spiczyn”.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2024.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Spiczyn na
lata 2024-2027.
11) Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Spiczynie.
12) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn
na lata 2024-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w
tym trybu konsultacji.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Spiczyn.
14) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
Charlęż-Kolonia – część wsi Charlęż na Charlęż-Kolonia kolonia wsi Charlęż.
15) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
Kijany Kościelne – część wsi Kijany na Kijany Kościelne przysiółek wsi Kijany.
16) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania
uchwał Rady.
17) Zamknięcie obrad.

Data opublikowania: 23:05, 12 marca 2024

Kategorie: Aktualności