Sesja Rady Gminy Spiczyn

Dnia 19 czerwca 2024 r. odbędzie się:

  • Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn o godzinie 9.00
  • III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn o godzinie 11.00

Porządek obrad sesji Rady Gminy Spiczyn będzie następujący:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Interpelacje i zapytania Radnych.

5) Wolne wnioski  i informacje.

6) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady.

7) Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 za rok 2023.

8) Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Spiczyn za 2023 rok.

9) Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za 2023 rok.

10) Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

11) Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Spiczyn  z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023r.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2023 rok.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2023 rok.         

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Spiczyn wotum zaufania za 2023 rok – debata nad raportem o stanie Gminy.

15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2023 rok:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok,

c) głosowanie.

16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,

b) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Spiczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Spiczyn za 2023 rok,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej,

d) dyskusja,

e) głosowanie.

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2024.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2024-2027.

19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków- ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Spiczyn biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

20) Zamknięcie obrad.

Data opublikowania: 12:18, 18 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności