Przebudowa drogi gminnej nr 105115L w Jawidzu.

Kwota dofinansowania: 208.352,00zł Całkowita wartość inwestycji: 416.704,37zł

W dniu 20.09.2021 r. zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 105115L w Jawidzu. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zły stan dotychczasowej drogi negatywnie wpływał na jakość życia mieszkańców. Ubytki w drodze oraz przełomy znajdujące się na drodze utrudniały możliwości transportu. Realizacja zadania zwiększy dostępność do terenów użytkowanych rolniczo, a także do zlokalizowanych przy drodze gminnej  podmiotów gospodarczych świadczących usługi. Przebudowana droga gminna zapewnia dostępność komunikacyjną do Szkoły Podstawowej, Kościoła pw. Maryi Matki Bożej, świetlicy wiejskiej oraz strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawidzu, umożliwia także dojazd służbom ratowniczym w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.

Podstawowy zakres robót obejmował:

  1. Długość przebudowywanej drogi – 990 m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m z mijankami.
  3. Wykonanie poboczy z kruszywa mineralnego o szerokości 0,75m.
  4. Odtworzenie rowów odwadniających.
  5. Wykonanie kanału technologicznego – 990 m.