Przebudowa drogi gminnej nr 105113L w m. Jawidz Gmina Spiczyn.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 260.112,85zł. Całkowita wartość inwestycji: 702.758,58zł

W dniu 01.06.2022 r. podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej nr 105113L w m. Jawidz. Łączy się ona bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 829, w związku z czym stanowi istotny element sieci komunikacyjnej. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotychczasowy zły stan nawierzchni negatywnie wpływał na jakość życia mieszkańców. Ubytki i przełomy znajdujące się na drodze utrudniały możliwości transportu. Realizacja zadania zwiększy dostępność do terenów użytkowanych rolniczo, a także do zlokalizowanych przy drodze gminnej  podmiotów gospodarczych, świadczących usługi. Przebudowana droga gminna umożliwi także sprawniejszy dojazd służbom ratowniczym w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.

Podstawowy zakres robót obejmował:

  1. Długość przebudowywanej drogi – 990 m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5-5,0 m z mijankami.
  3. Wykonanie poboczy z kruszywa mineralnego o szerokości 0,75m.
  4. Odtworzenie rowów odwadniających.
  5. Wykonanie kanału technologicznego – 990 m.