Kompetentni w szkole – kompetentni w życiu. Program rozwoju szkół w gminie Spiczyn

Gmina Spiczyn realizuje projekt „Kompetentni w szkole – kompetentni w życiu. Program rozwoju szkół w gminie Spiczyn”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijających talenty i zainteresowania u 260 uczniów  z dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn, tj. Szkoły Podstawowej w Spiczynie oraz Szkoły Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu poprzez realizację programu rozwojowego szkół, zmierzającego do podniesienia jakości świadczonych usług oraz przygotowania szkół objętych wsparciem do prowadzenia edukacji włączającej. Wdrażany program rozwojowy zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających kompetencje/umiejętności uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania opartych na indywidualnym podejściu do ucznia, nowoczesnych materiałów dydaktycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 47 nauczycieli przyczyniających się do wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego w terminie do 30.06.2026 r.

Projekt zakłada wdrożenie programu rozwojowego szkół wspierającego szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej poprzez m.in. organizację zajęć wyrównawczych, rozwijających (w tym rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych), doradztwa zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przyczyniających się do rozwoju kompetencji/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

W ramach projektu zaplanowano m. in.: zajęcia rozwijające  kompetencje społeczno-emocjonalne dla wszystkich Uczniów, doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne oraz grupowe) dla klas 7 i 8, wsparcie psychologiczne (zajęcia indywidualne i grupowe), wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium w ramach zajęć dodatkowych z przyrody, wyjazd edukacyjny do Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach zajęć dodatkowych z przyrody, wyjazd edukacyjny do Słowińskiego Parku Narodowego w ramach zajęć dodatkowych z przyrody, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapii sensorycznej, szkolenia komputerowe, oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli, zakup wyposażenia/pomocy dydaktycznych, m. in.: laboratoria, multimedialna podłoga interaktywna, zestawy do robotyki, zestawy multimedialne, wirtualne laboratorium przedmiotowe, projektor multimedialny, okulary wirtualne, zestawy do integracji sensorycznej, programy multimedialne.

W wyniku realizacji projektu 260 uczniów oraz 47 nauczycieli uzyska kwalifikacje, a 2 szkoły podstawowe zostanie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu: 1 856 835,96 zł

Dofinansowanie: 1 638 535,96 zł w tym dofinansowanie UE – 1 578 310,57 zł

#FunduszeEuropejskie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: