PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU              TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie z przyjemnością informuje, że rozpoczyna realizację programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Gminę Spiczyn na realizację              Programu wynosi 87360,00 zł.

Głównym celem Programu  Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

       1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu             dziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Limit usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w 2024 roku wynosi 240 h dla 1 uczestnika.

Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00, przy czym maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 h dla 1 osoby            niepełnosprawnej z zastrzeżeniem limitu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

 2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Uwaga!

Uczestnik Programu może samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej  jeśli spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunów prawnych lub osób faktycznie zamieszkujących razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.

Dokumenty dla uczestnika programu:

·         Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Zał. nr 7 do programu),

·         Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Zał. nr 12 do programu),

  • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • oświadczenie członka rodziny/opiekuna osoby z niepełnosprawnością o zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki   w zakresie potrzeb życia codziennego,

Zgłoszenie do udziału w Programie Opieka Wytchnieniowa edycja 2024 nie jest równoznaczne z  zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.               

Do uczestnictwa w Programie w ramach pobytu dziennego zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w procesie rekrutacji zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. O zakwalifikowaniu do Programu decydować również będzie ocena stanu zdrowia, potrzeb oraz osobistej sytuacji uczestników Programu i osoby z niepełnosprawnością, przeprowadzona przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spiczynie, Spiczyn 10 C lub telefonicznie pod numerem telefonu  815317131   od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki .

Zgłoszenie do udziału w Programie Opieka Wytchnieniowa edycja 2024 przyjmowane są w siedzibie GOPS Spiczyn w terminie od 11.03.2024r. do 25.03.2024r.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Data opublikowania: 21:04, 13 marca 2024

Tagi: , , , ,

Kategorie: Aktualności, Komunikaty