Powszechna nauka pływania w Gminie Spiczyn w 2023 roku w ramach Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Spiczyn. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Do głównych celów programu można zaliczyć:

  • edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów i innych obiektów sportowych;
  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie i baseny),
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej,
  • zapewnienie bezpłatnej nauki pływania;


W roku 2023 program kierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Spiczyn. Udział w zajęciach weźmie 120 uczniów podzielonych na 8 grup z pięciu szkół podstawowych.

Zajęcia w ramach powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania” to również atrakcyjna propozycja zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Jest oczywiste, że wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Koordynatorem programu w gminie jest Pan Waldemar Czarski – Inspektor ds. oświaty

Zajęcia realizowane będą na Basenie Orka w Wólce Rokickiej :

Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać” współfinansowane są ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Przewidywane koszty realizacji zadania – 76 800,00 zł w tym :

56 800,00 zł Gmina Spiczyn ( w tym 18 400,00 zł wkład osobowy)

20 000,00 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki

Data opublikowania: 14:06, 30 maja 2023

Kategorie: Aktualności