Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług Opieki Wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie zaprasza osoby chcące świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W roku 2024 Gmina Spiczyn realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako opiekun.

Charakter umowy: umowa zlecenie  do grudnia 2024 roku

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

 2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,

Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWE

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

  • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,
  • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków,
  • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych.

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 6.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

• życiorys (CV)- podpisany odręcznie;

• kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

• kserokopię świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata; 

• kserokopię dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);

• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
(klauzula informacyjna  dla kandydatów do pracy – załącznik )

  • zaświadczenie o niekaralności

IV.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Spiczyn 10C , 21-077 Spiczyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na świadczenie opieki Wytchnieniowej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spiczynie w terminie  od 11.03.2024r. do 25.03.2024r. do godz.14.00

Data opublikowania: 21:00, 13 marca 2024

Tagi: , , , ,

Kategorie: Aktualności, Komunikaty