Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na 2024 rok”

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że w dniach: 22.09. – 13.10.2023 r.       w Urzędzie Gminy Spiczyn, w godzinach pracy urzędu oraz w BIP-ie i na stronie internetowej gminy Spiczyn: www.spiczyn.pl zostaje udostępniony do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na 2024 rok”.

1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których obszarem działania jest teren Gminy Spiczyn:

a/ mogą wyrażać swoje opinie lub uwagi w sprawie treści projektu programu,

b/ mogą uzyskiwać odpowiedzi na postawione pytania dot. projektu programu,

c/ mogą przedkładać swoje propozycje do treści programu.

2. W/wymienione organizacje mogą składać swoje opinie  lub uwagi dot. treści projektu programu drogą:

a/ pocztową na adres: Urząd Gminy, 21-077 Spiczyn 10c,

b/ elektroniczną na adres: [email protected],

c/ pisemnie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy,

na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości          w terminie do 2 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie w BIP, na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

4. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący. Konsultacje będą ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy Spiczyn

                                                                                               /-/ Dorota Zofia Szczęsna

Data opublikowania: 14:03, 22 września 2023

Kategorie: Aktualności