Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Spiczyn za 2022 rok

Mieszkańcy Gminy Spiczyn, Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Spiczyn, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20000 mieszkańców – co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. 

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 30 maja 2023 r.

Sesja, na której odbędzie się debata wyznaczona jest na dzień 31 maja 2023r. godz. 10.00. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

      Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn

             (-) Artur Barczak

Data opublikowania: 13:38, 17 maja 2023

Kategorie: Komunikaty