Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Spiczyn zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Spiczyn udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Spiczyn zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  1. DZIAŁ UTYLIZACJI ODPADÓW W M. STARA WIEŚ, GM. ŁĘCZNA