Walory przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Spiczyn zawiera wykaz projektowanych użytków ekologicznych na terenie gminy, który przedstawia się następująco:
 
„Zawidzki Kąt” w dolinie rzeki Wieprz (ok.15 ha) z rzadkimi i chronionymi gatunkami następujących roślin: wolffia bezkorzeniowa, osoka aloesowata, grążel żółty, rutewka żółta i zawciąg pospolity oraz gatunków ptaków: trzciniak, potrzos, łozówka, remiz, zaganiacz, kwiczoł i wilga.
 
„Torfowisko k. Kolonii Zawieprzyce” przy lesie Zawieprzyckim (ok.30 ha). Chronione gatunki flory występujące na terenie projektowanego użytku to: żurawina błotna, modrzewica zwyczajna, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, rosiczka okrągłolistna i rosiczka pośrednia oraz mszaki. Jest to także miejsce bytowania wielu zwierząt (miejsca lęgowe, miejsca żerowania, kryjówki itp.)
 
Użytek ekologiczny w Ziółkowie w obrębie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Rzadkie gatunki roślin występujące na tym terenie to: jeżyna popielica, szczaw omszony, rutewka mniejsza, werbena pospolita i dziewięćsił pospolity.
 
Użytek ekologiczny w kolonii Spiczyn – w dolinie Bystrzycy składający się z obszaru źródliskowego obejmującego boczną dolinkę z wypływem wody podziemnej i płynącym strumykiem oraz kilku torfianek położonych przy wylocie dolinki.
 
Użytek ekologiczny w Charlężu – obejmuje strome zbocze doliny Bystrzycy na wchód o wsi Charlęż ze zbiorowiskami kserotermicznymi.
 

Do głównych zasobów naturalnych gminy należą:

Lasy stanowiące ponad 20% powierzchni gminy. Wyróżniamy dwa kompleksy leśne: Las Spiczyński stanowiący część Lasów Kozłowieckich oraz Las Zawieprzycki, na którego terenie wyróżniamy użytek ekologiczny o pow. 6,93 ha. W większości są to lasy mieszane świeże, jedynie w okolicach Jawidza i Nowego Radzica występuje las mieszany wilgotny. Ponad 60% lasów znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Lubartów. Pozostałe lasy stanowią własność prywatną osób fizycznych.

Doliny Wieprza i Bystrzycy zakwalifikowane jako korytarze ekologiczne o randze krajowej. W dolinach rzek znajdują się starorzecza, a zbocza dolin pokrywa roślinność kserotermiczna.

Nadwieprzański Park Krajobrazowy obejmujący dolinę Wieprza, którego powierzchnia na terenie gminy wynosi 6,65 km2 co stanowi 8% powierzchni gminy. Park krajobrazowy na terenie gminy obejmuje fragment doliny Wieprza znanej jako łęczyński Przełom Wieprza.

Otuliny Nadwieprzańskiego i Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego zajmują odpowiednio 17,5 km2 i 5,4 km2. Stanowią one strefę ochronną dla parków krajobrazowych.

Pomniki przyrody 

Aleje lipowe przy drogach: Zawieprzyce – Charlęż

       Jawidz – Lubartów

       Charlęż – Jawidz