RPO WL 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Januszówce gm. Spiczyn

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Januszówce gm. Spiczyn

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 09.10.2017 r. – 30.06.2020 r.

Łączna wartość projektu – 1 018 814,29 zł,

Koszty kwalifikowane – 687 116,46 zł.

Udział w kosztach kwalifikowanych przedstawia się następująco:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 584 048,95 zł (85%)

Budżet gminy – 103 067,51 zł (15%)

Koszty niekwalifikowane ponoszone z budżetu gminy – 331 697,83 zł

Razem budżet gminy – 434 765, 34 zł

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i obróbek blacharskich.
  2. Modernizacja instalacji CO połączona z wymianą grzejników.
  3. Wymiana opraw oświetleniowych na LED.
  4. Montaż paneli fotowoltaicznych.
  5. Instalacja systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania energią. Zostanie wykonana izolacja ścian fundamentowych i zewnętrznych, modernizacja instalacji CO części mieszkalnej oraz schody zewnętrzne wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Januszówce przejawiającej się obniżeniem zapotrzebowania na energię końcową o 60,72% poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót