RPO WL 2014-2020

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

01.07. 2016 r. – 30.11.2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 31 961 220,83 zł zł,

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 19 176 732,24 zł,

Wkład własny Gmin wynosi 12 784 488,59 zł.

Całkowita wartość projektu dla Gminy Spiczyn 747 840,00 zł w tym 442 190, 37 zł – wsparcie unijne, wkład własny z budżetu gminy – 305 649,63 zł.

Efekt rzeczowy projektu – samochód ratowniczo-gaśniczy MAN średni.

W ramach projektu zakupiono 43 samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP z terenu województwa lubelskiego.

Projekt był realizowany w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego. Liderem projektu i beneficjentem jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego.

Celem projektu jest wspieranie systemu bezpieczeństwa przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jawidzu poprzez zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót