RPO WL 2014-2020

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu przez Gminę Spiczyn:

28.06.2017 r. do 31.12.2019

Liderem projektu jest gmina Jastków. Gmina Spiczyn jako partner projektu realizuje zadanie pt. Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Kijany gm. Spiczyn.

Łączna wartość zadania – 1 319 104,00 zł

Koszty kwalifikowane – 1 319 104,00 zł

Finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 215 663,62 zł
  • Budżet gminy – 103 440,38 zł

Projekt jest na terenie 9 gmin wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, których wspólnym celem nadrzędnym jest przyśpieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną. Celem szczegółowym projektu jest odnowa zdegradowanych przestrzeni położonych na terenie LOF poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej, gospodarczej, turystycznej oraz kulturowej. Działania infrastrukturalne obejmować będą budowę i adaptację istniejących budynków do celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych itp. wraz z możliwością zagospodarowania terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne, gospodarcze i kulturalne. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez podniesienie walorów turystycznych i społecznych obszarów zdegradowanych oraz stworzenie nowych obszarów koncentracji życia społecznego.

W ramach zakresu rzeczowego projektu zostanie:

  • opracowana koncepcja architektoniczna planowanych robót,
  • opracowany projekt budowlany, dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacja techniczną,
  • przeprowadzona budowa Centrum Aktywizacji Społecznej na miejscu budynków po byłych magazynach w celu nadania im nowych funkcji, m. in. stworzenie sali konferencyjnej wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz budynku gospodarczego.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót