RPO WL 2014-2020

Termomodernizacja budynku SP Charlęż

Termomodernizacja budynku SP Charlęż

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

21.12.2017 r. – 27.09.2019 r.

Łączna wartość projektu – 439 933,21 zł,

Koszty kwalifikowane – 336 493,33 zł.

Finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 286 019,33 zł (85%)

Budżet gminy – 50 474,00 zł (15%)

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Izolacja ścian fundamentowych i zewnętrznych,
  2. Przystosowanie poddasza na potrzeby pompy ciepła,
  3. Ocieplenie posadzki na strychu,
  4. Remont instalacji c.w.,
  5. Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia.

Ponadto ze środków budżetu gminy zostanie wykonana izolacja ścian fundamentowych i zewnętrznych mieszkania, opaska odwodnieniowa wokół budynku i uchwyt przy pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Charlężu poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania budynku związana ze znacznym ograniczeniem zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną oraz ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych zostanie wyłoniony w

drodze postępowania przetargowego.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót