RPO WL 2014-2020

Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spiczyn

Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spiczyn

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

21.12.2017 r. – 30.09.2018 r.

 

Łączna wartość projektu – 1 719 105,76 zł,

Koszty kwalifikowane – 1 178 476,06 zł.

Finansowanie kosztów kwalifikowanych:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 001 704,61 zł (85%)
  • Budżet gminy – 176 771,45 zł (15%)

W trakcie realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Termomodernizacja budynku szkoły,
  2. Instalacja elektryczna i wymiana oświetlenia,
  3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
  4. Instalacja c.w.u.,
  5. Wykonanie kotłowni gazowej,
  6. Wykonanie wentylacji mechanicznej,

Ponadto ze środków budżetu gminy zostaną zakupione kotły gazowe, wykonana zostanie termomodernizacja mieszkań znajdujących się w budynku szkoły, instalacja gazowa i c.o. w mieszkaniach, platforma dla osób niepełnosprawnych oraz opaska odwadniająca wokół budynku.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Jawidzu poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania budynku związana ze znacznym ograniczeniem zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną oraz ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót