RPO WL 2014-2020

panele

Energia odnawialna w Gminie Spiczyn

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

logotypy dofinansowania

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Termin realizacji projektu: 22.07.2019 r. - 30.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 4 532 989,80 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 091 310,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 659 351,50 zł

Celem projektu  jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE), zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego.

W ramach projektu zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne – 178 zestawów o łącznej mocy 0,5202 MW oraz  195 zestawów kolektorów słonecznych o łącznej mocy 0,7089 MW. Zainstalowane zostaną również kotły opalane biomasą (pellet): 6 szt. o łącznej mocy 100 kW.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu będzie prowadziła do licznych korzystnych zmian społeczno-gospodarczych przy jednoczesnym pozytywnym oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze. Wykonanie projektu przyczyni się do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł, co przyczyni się do znacznego podniesienia jakości życia mieszkańców gminy oraz zminimalizowania zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a zwłaszcza powietrza atmosferycznego. Instalacja paneli PV, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę umożliwi skuteczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji i gazów do atmosfery powstających w wyniku produkcji energii z konwencjonalnych źródeł. Dzięki wykorzystaniu przyjaznych dla środowiska technologii możliwe będzie skuteczne zapobieganie zmianom klimatu.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót