RPO WL 2014-2020

Brama

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logotypy unijne

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Termin realizacji projektu: 01.03.2021 r. - 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 1 994 056,06 zł

Wartość dofinansowania:

  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 416 741,18 zł

  2. Dotacja celowa: 166 675,43 zł

Celem projektu jest ochrona oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach. Realizowana inwestycja ma na celu podniesienie jakości i dostępności zespołu pałacowo-parkowego poprzez uatrakcyjnienie oraz odpowiednie zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego.

Projekt obejmuje wykonanie m. in.: systemu alejek i chodników, ciągów pieszych, elementów małej architektury ogrodowej (ławki, kosze), renowację terenów zielonych, kompleksowe prace dotyczące zieleni parkowej tj. zabiegi pielęgnacyjne, niezbędne wycinki, nowe nasadzenia, przeniesienie/usprawnienie monitoringu oraz oświetlenie całego obszaru energooszczędnym systemem.

Efekty realizacji projektu:

Działania zrealizowane w ramach projektu zabezpieczą dziedzictwo kulturowe zespołu pałacowo-parkowego, spowodują ochronę występujących w parku ekosystemów, powstrzymają dalszą degradację zieleni oraz przyczynią się do kształtowania postaw proekologicznych w społeczeństwie. Zapewnienie w parku odpowiedniej infrastruktury podniesie jego atrakcyjność dla odwiedzających.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót