PROW 2014-2020

Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach Spiczyn, Stawek, Ludwików Kijany – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijany

Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach Spiczyn, Stawek, Ludwików Kijany – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijany

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Okres realizacji operacji:

18.07.2017r. – 30.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu – 3 332 019,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu – 3 140 707,70 zł

Finansowanie kosztów kwalifikowanych:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- 1 998 432,00 zł (63,63%)
  • Budżet gminy – 1142275,70 zł (36,37%)

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci sanitarnej w miejscowości Spiczyn wraz z przyłączami o długości 7,76 km i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kijany o długości 222 mb. W ramach operacji planuje się wykonać przyłącza kanalizacyjne oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Kijanach. W wyniku realizacji operacji nastąpi zwiększenie dostępności ludności wiejskiej do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej poprzez budowę sieci sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Spiczyn i Kijany.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót