Parasolka

Celem projektu jest współpraca w branży turystycznej która będzie obejmować mechanizmy, takie jak wymiana doświadczeń i wspólne konsultacje na temat niemal wszystkich kwestii:  organizacja warsztatów i wycieczki na szkolenia, dzielenie działań społeczno-kulturalnych, koordynacja wysiłków na rzecz utworzenia materiałów promocyjnych dotyczących Żółkwi i Spiczyna.
Samorządy Żółkwi i Gimny Spiczyn uzgodnią procedury tworzenia korzystnego wizerunku i dobrze ukierunkowanego marketingu swoich produktów turystycznych. Ponadto, współpraca pozwoli podzielić się wzajemnie i wzbogacić o doświadczenie zdobyte przez partnerów w obu krajach.
 
 
Działania mikro-projektu:
1. Kampania informacyjna na temat projektu, a mianowicie na temat mechanizmów, które będą stosowane podczas jego realizacji (opublikowane w mediach, minimum 10 publikacje);
2. Przeprowadzenie dwóch spotkań (8 osób w każdej delegacji - razem 16 osób.), Czas trwania 2 dni każdy (jeden w Żółkwi i jedn w Spiczynie). Spotkania mają na celu: przedstawienie samorządom, wymiany doświadczeń, rozwoju lokalnego, kultury, turystyki, inicjatyw środowiskowych, szczegółowe omówienie planu działania, promocja projektu oraz informowanie o realizowanych działaniach społeczności, synchronizacja działań w ramach mikroprojektu i  innych spraw bieżących. Uczestnikami będą przedstawiciele samorządów, przedstawiciele partnerów społecznych (w tym członków rady miejskiej i Rady Gminy), osób pracujących w dziedzinie kultury i turystyki. Ważną część spotkań będzie stanowić odpowiednia promocja celów i zadań z mikro-projektu. Z tego powodu oczekuje się opracowania i produkcji materiałów do prezentacji.
3. Przeprowadzenie wspólnych szkoleń w zakresie pozyskiwania i poszerzania wiedzy na temat lokalnych tradycji ludowych (folklorystycznych), rzemiosła, dziedzictwa kulturowego i turystyki w odniesieniu do wspólnych elementów obojga partnerów. Szkolenia będą prowadzone przede wszystkim przez ludzi, którzy pracują w turystyce, osoby zaangażowane w rozwój społeczności, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w ciągu 2 dni w Żółkwi (Ukraina). Weźmie udział 15 osób z Polski i 15 osób z Ukrainy.
4. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych w Polsce poświęconych wymianie pozytywnych doświadczeń w sferze rozwoju turystyki, rozwoju marki i promocji regionu oraz stworzenie wspólnego polsko-ukraińskiego produktu turystycznego w oparciu o lokalne tradycje ludowe, rzemiosła, dziedzictwa kulturowego jak również lokalnej historii i kuchni. 
5. Organizacja międzynarodowej konferencji z udziałem obu partnerów i gości, około 100 osób (celem jest szerzenie doświadczenia w podobnych projektach w innych miastach i powiatach).
6. Przeprowadzenie badania potencjału turystycznego oraz stworzenie bazy danych turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych u partnerów.
7. Instalacja tablic informacyjnych (City-light), po jednym w każdym mieście z informacją o ich atrakcyjności turystycznej i potencjale turystycznym partnera.
8. Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych na temat potencjału turystycznego Żółkwi i Spiczyna (broszury, ulotki i przewodniki, mających na celu informowanie turystów na temat istniejącej infrastruktury turystycznej).
9. Stworzenie wspólnej strony internetowej, informującej turystów  o istniejącej infrastrukturze i potencjałe do rekreacji w regionie.
10. Stworzenie krótkiego filmu na temat potencjału turystycznego partnera do umieszczenia go na portalu internetowym.

        

Oczekiwane rezultaty:

Informowanie społeczności lokalnej o działalności projektu / programu. Szczególny nacisk zostanie położony na podobieństwo kultur, dziedzictwa historycznego i architektonicznego, zachowanie różnorodności przyrodniczej.

Tworzenie powiązań i partnerstwa poprzez oficjalne spotkania z elementami szkolenia, które odbędą się po dwóch stronach granicy, a które obejmują 16 osób reprezentujących samorządy i różne sektory turystyki i kultury po obu stronach granicy UE. Aktualne problemy zostaną omówione i ich rozwiązania sugerowane;

Organizowanie wspólnych ćwiczeń w Żółkwi co do zdobywania i rozszerzania wiedzy teoretycznej na temat możliwości rozwoju turystyki, promocji obszaru i stworzenie unikalnego produktu turystycznego, lokalnych tradycji ludowych, rzemiosła, dziedzictwa kulturowego i turystyki, z uwzględnieniem wspólnych elementów (podobieństw) obu partnerów. Odbędą się one w ciągu 2 dni (16 h), w którym będzie uczestniczyć 30 osób z Ukrainy i Polski.);
Stworzenie bazy danych turystyki, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych w Żółkwi i Spiczynie

Montaż tablic informacyjno- turystycznych (City-Light) z promocją własnych potencjalnych turystycznych możliwościach partnera (w Żółkwi - promocja Spiczyna i promocja Żółkwi w Spiczynie) 1 znak dla każdego z partnerów;
Publikacja broszur, ulotek i poradników mających na celu informowanie turystów  na temat istniejącej infrastruktury turystycznej w Żółkwi i Spiczynie.

Trójjęzyczna (ukraińsko-polsko-angielska) strona internetowa, która będzie promować turystykę i atrakcyjność Żółkwi i Spiczyna

Stworzenie krótkich filmów promocyjnych (2 filmy), które będą promować potencjał turystyczny i cechy kulturowe Żółkiewi i Spiczyna

Promocja potencjału turystycznego Żółkwi i Spiczyna poprzez publikacje w mediach i centrach informacji turystycznej.

Przeprowadzanie wspólnych szkoleń i ćwiczeń na terytorium Polski poświęconych wymiany pozytywnych doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki, promocji obszaru i stworzenie unikatowego produktu turystyczno-lokalnego folkloru, rzemiosła, dziedzictwa kulturowego, historii lokalnej i kuchni z czasem trwania 2 dni (16 h), w którym weźmie udział 30 osób z Ukrainy i Polski, a także konferencji zamykającej w Spiczynie (gdzie weźmie udział około 100 osób)
Dostępne przenośne turystyczne i kulturalne punkty informacyjne, które będą służyć do wizualizacji i promocji osiągniętych w trakcie realizacji celów projektu, jak i podczas imprez kulturalnych, zarówno na poziomie lokalnym i regionalnym;

Prowadzenie konferencji zamykającej w Żółkwi, czyli międzynarodowej konferencji (w której  będą uczestniczyć partnerzy oraz goście, około 100 osób). W ramach konferencji uczestnicy projektu (zarówno z Ukrainy oraz z Polski) zaprezentują przygotowanie narodowej kuchni, muzyki, warsztatów rzemieślniczych, biorąc pod uwagę zdobyte w ramach projektu wiedzy i umiejętności. Czas trwania imprezy będzie 2 dni. Miejsce: Żółkiew.

         Planowane działania w ramach projektu są innowacyjne i komplementarne, z punktu widzenia partnerów projektu, aktualne i najbardziej efektywne. Na koniec projektu istotne znaczenie będzie mieć wymiana zdobytych doświadczeń w innych miastach Ukrainy i Polski, ponieważ podobne mechanizmy mogą i powinny być stosowane do współpracy we wszystkich miastach położonych w regionach przygranicznych.