Sesje Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie o XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2020 r. tj. wtorek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Spiczyn do projektu pn. „Akademia Przedszkolaków - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w miejscowości Jawidz”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Spiczyn do projektu pn. „Akademia Przedszkolaków - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w miejscowości Spiczyn”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2020-2023.
 10. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spiczyn na 2020 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 12. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506z późn. zm / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót