Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna

Zawiadomienie o XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. tj. poniedziałek o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000L Kijany - Łuszczów’’.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn aktualizacja do 2024 roku’’.
  9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
  10. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506z późn. zm / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót