Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020 r. tj. środa o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn w roku 2019.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2020-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Spiczyn na rok szkolny 2019/2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn aktualizacja do 2024 roku’’.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2020 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 17. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506z późn. zm / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót