Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 6 września 2016r. tj. wtorek o godz. 12.30 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Spiczyn do współpracy przy realizacji projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej  i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Spiczyn a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Spiczyn do współpracy przy realizacji projektu „Zielony LOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Spiczyn a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt „Zielony LOF”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spiczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Spiczyn  i sołtysów Gminy Spiczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Spiczynie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Spiczynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio  z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczyciela pedagoga, logopedę oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez  Gminę Spiczyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Spiczyn a Związkiem Komunalnym Gmin w Bełżycach w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Spiczyn a Związkiem Komunalnym Gmin w Bełżycach w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Spiczyn a Związkiem Komunalnym Gmin w Bełżycach w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Spiczyn przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Lublinie.
 21. Odpowiedzi na interpelacje.
 22. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Joanna Dejko
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót