Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2016r. tj. poniedziałek o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2015 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2015 rok.
 10. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Spiczyn za 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za 2015 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Joanna Dejko

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót