Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XIX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2016r. tj. poniedziałek o godz. 14.30 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XIX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn  na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2016-2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.59.2015 Rady Gminy Spiczyn z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.97.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Joanna Dejko

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót