Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca 2016r. tj. środa o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Spiczyn:

1) Otwarcie sesji.

2 )Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

9) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn.

10) Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII.59.2015 Rady Gminy Spiczyn z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn”.

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łęczna w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

13) Przyjęcie ,,Sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Spiczyn  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku’’.

14) Odpowiedzi na interpelacje.

15) Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy
        (-) Joanna Dejko

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót