Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XVII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 2 maja 2016r. tj. poniedziałek o godz. 14.30 w Lamusie w Zawieprzycach odbędzie się XVII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Spiczyn  na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Energia słoneczna w Gminie Spiczyn” współfinansowanego w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spiczyn na lata 2016-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spiczyn na 2016 rok.
 12. Przyjęcie informacji o przeprowadzonych kontrolach planowanych i doraźnych                            w 2015 roku w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych w zakresie realizacji zadań Gminy i udzielanych dotacji. 
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy
        (-) Joanna Dejko

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót