Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XVI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2016r. tj. wtorek o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XVI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

 

 

1)Otwarcie sesji.

2)Przyjęcie porządku obrad.

3)Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5)Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Spiczyn  na rok 2016.

7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2016-2019.

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej      Nr 2003 L Ziółków-Witaniów’’.

9)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania ,,Budowa chodnika w miejscowości Jawidz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice od km 7+970 do km 8+646’’.

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania ,,Budowa chodnika  w miejscowości Jawidz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz od km 26+170 do km 26+690’’.

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów   w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Spiczyn.

12)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu ich sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Spiczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn.

14) Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Spiczyn.

15) Odpowiedzi na interpelacje.

16) Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy
        (-) Joanna Dejko

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót