Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2019 r. tj. środa o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie stanowiska przez Radę Gminy Spiczyn w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawieuchwalenia budżetu Gminy Spiczyn na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Spiczyn w sprawie opinii i wniosków Komisji,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spiczyn na lata 2020-2023
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w Gminie Spiczyn na lata 2020 – 2025”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Spiczyn na lata 2020 – 2023.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 15. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506z późn. zm / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót