Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2016 r. tj. środa o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

                                                                                                          Spiczyn, dnia 13.01.2016r.

   Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn

 

RG.0002.15.2016  

1)         Otwarcie sesji.

2)         Przyjęcie porządku obrad.

3)         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)         Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5)         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6)         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Spiczyn  na rok 2016.

7)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2016-2019.

8)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.78.2015 Rady Gminy Spiczyn z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Spiczyn i sołtysów Gminy Spiczyn.

9)         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Spiczyn na 2016 rok.

10)       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2016 rok.

11)       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

12)       Odpowiedzi na interpelacje.

13)       Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Joanna Dejko

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r., poz. 1515./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót