Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2015r. tj. wtorek o godz. 12.30 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XIV sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

 RG.0002.14.2015

 

1)      Otwarcie sesji.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5)      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Spiczyn  na rok 2016:

a)     przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)     przedstawienie opinii Komisji stałych,

d)     przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

e)     dyskusja,

f)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wniesionej przez Wójta Gminy.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spiczyn.

8)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spiczyn w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

9)      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów.

10)   Odpowiedzi na interpelacje.

11)   Zamknięcie obrad.

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                        Joanna Dejko

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r., poz. 1515./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

                                                                      


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót