Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2015 r. tj. piątek o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

RG.0002.13.2015

1)      Otwarcie sesji.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4)      Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5)      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn  na rok 2015.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8)      Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji treści opracowania pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016 - 2021”.

9)      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

10)   Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych  przez  osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Spiczyn oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

11)   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Spiczyn.

12)   Odpowiedzi na interpelacje

13)   Zamknięcie obrad.

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                        Joanna Dejko

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r., poz. 1515./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

                                                                                             


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót