Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 października 2015 r. tj. środa o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

RG.0002.11.2015                                        

 

1)      Otwarcie sesji.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

5)      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6)      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny tj. 2014/2015  w tym o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej i trzeciej klasy gimnazjum.

7)      Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Spiczyn za 2014 rok.

8)      Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn za 2014 rok.

9)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2015.

10)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spiczyn.

11)   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn’’.

12)   Przeprowadzenie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019.

13)    Odpowiedzi na interpelacje.

14)    Zamknięcie obrad.

  

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                                                          Joanna Dejko

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót