Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2015 r. tj. środa o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się VIII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

Spiczyn, dn. 10.06.2015r.

RG.0002.8.2015                                      

 

1)     Otwarcie sesji.

2)     Wnioski do zmian w porządku obrad.

3)     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)     Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami

5)     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6)     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spiczyn.

7)     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2015.

8)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1565 L Kijany – Nowa Wólka”

9)     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu za 2014 rok;

a)    rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok,
b)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

10)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;

a)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
b)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.

11)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie za 2014 rok.

12)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie za 2014 rok.

13)  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

14)  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania na rzecz osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawieprzycach.

15)  Odpowiedzi na interpelacje.

16)  Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

                                                          

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                               Joanna Dejko

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót