Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2015 r. tj. poniedziałek o godz.14-tej w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się VI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 
1)     Otwarcie sesji.
2)     Wnioski do zmian w porządku obrad.
3)     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4)     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5)     Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
6)     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2015.
7)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 2003L Ziółków – Karolin – Witaniów”.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
b) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Spiczyn za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową straż Pożarną, gminę lub inny uprawniony podmiot.
11)  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
12)  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
13)  Podjęcie uchwały w sprawie określenia głównych kierunków pracy i sposobów realizacji zadań Rady Gminy Spiczyn na lata 2014-2018.
14)  Odpowiedzi na interpelacje.
15)  Zamknięcie obrad.
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Joanna Dejko

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót