Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 r. tj. środa o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Spiczyn za 2018 rok.
 7. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn za 2018 rok.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Spiczynie im. Jana Pawła II.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. ,,Ekspress do pracy’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. ,,Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia drogowego w gminie Spiczyn’’ współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie dziedzictwa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach’’ współfinansowanego w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2019-2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 21. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 22. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót