Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18 września 2019 r. tj. środa o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2019-2022.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spiczyn za I półrocze 2019r.
 9. Przeprowadzenie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2020-2023:
  1. Opinia Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  3. Głosowanie,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2020-2023.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 11. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót