Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o X sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o X sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. tj. środa o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się X sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce i Spiczyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Spiczyn na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/118/09 Rady Gminy Spiczyn z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Spiczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie realizacji zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady.
 15. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506 / niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót